Provozní řád

1. Podmínky půjčení

1.1. Plavidla se půjčují jen za příznivého počasí.

1.2. Plavidla se půjčují na vlastní nebezpečí jen osobám starším 15 let

1.3. Plavidla se nepůjčují osobám zjevně neschopným obsluhy a osobám podnapilým.

1.4. Děti do 12 let nebo neplavci musí mít za plavby záchrannou vestu, která jim bude bezplatně zapůjčena.

1.5. Zástupce půjčovny má právo požádat o předložení dvou průkazů s fotografií prokazujících totožnost držitele (např. občanského a řidičského průkazu či pasu) a v případě nesplnění této podmínky zápůjčku odmítnout. Plavidla vyžadující oprávnění VMP k jejich řízení (plachetnice s velikostí plachet nad 12m2, plavidla s motorem silnějším než 5Hp, plavidla s výtlakem větším než 1t) budou zapůjčena pouze po předložení platného průkazu VMP.

1.6. Zákazník, který si plavidlo půjčuje, se stává odpovědnou osobu. Jako takový je pak povinen podpisem ve smlouvě o nájmu věci movité potvrdit svoji zodpovědnost za svěřený majetek a přepravované osoby. Do smlouvy se uvede jméno zákazníka, bydliště, č. o. p. , kontakt (mobil/email), plavidlo, půjčovní doba a částka. Zákazník obdrží kopii půjčovní smlouvy a pokladní blok stvrzující zaplacení půjčovného.

1.7. Zákazník, který si plavidlo půjčil (odpovědná osoba) nesmí plavidlo dále přepůjčit a musí být přítomný na plavidle během celé doby zápůjčky.

1.8. Při zapůjčení plavidel je odpovědná osoba povinna složit vratnou kauci v hotovosti (1000 – 5000 Kč dle typu plavidla).

1.9. Všichni zákazníci, kteří se budou samostatně pohybovat na pronajatých plavidlech z půjčovny, jsou povinni se seznámit s provozním řádem půjčovny. Odpovědná osoba, která si plavidlo půjčuje, je navíc pracovníkem obsluhy poučená o manipulaci s plavidlem a jeho řízení. Toto poučení může proběhnout i formou video instruktáže.

1.10. Každý návštěvník půjčovny je povinen respektovat pokyny pracovníka obsluhy.

2. Pokyny pro odpovědné osoby

2.1. Odpovědná osoba odpovídá za dodržování plavebních předpisů, plavidlo, za osoby na plavidle a jejich chování při plavbě, za vedení plavidla, za správné rozmístění osob, za ztrátu nebo poškození plavidla.

2.2. Odpovědná osoba je ve vlastním zájmu povinna zkontrolovat stav plavidla před vyplutím a v případě shledání jakýchkoliv problémů zapsat tyto vady do smlouvy o nájmu a případně je zdokumentovat fotograficky.

2.3. Odpovědná osoba a celá posádka je povinna užívat plavidlo a jeho vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem. Odpovědná osoba a celá posádka je povinna zacházet s plavidlem a jeho vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení.

2.4. Vypůjčené plavidlo je odpovědná osoba povinna vrátit nejpozději v dohodnutou dobu nebo při jejím překročení je povinna domluvit se telefonicky se zástupcem půjčovny. Na každém plavidle je nalepena samolepka se servisním telefonem půjčovny.

2.5. Při překročení smluveného času vrácení plavidla bez předchozí domluvy se zástupcem půjčovny bude odpovědné osobě naúčtována smluvní pokuta 500 Kč za každou započatou hodinu.

2.6. Plavidlo přebírá pracovník půjčovny, který stav plavidla a jejího příslušenství zkontroluje. Případnou ztrátu či poškození plavidla-šlapadla nebo příslušenství hradí odpovědná osoba (zákazník) v plné výši.

2.7. Při neočekávané bouři či vichřici musí odpovědná osoba co nejrychleji vrátit plavidlo do půjčovny nebo na příhodném místě plavidlo zajistit (plachetnice bezpečně zakotvit a uvázat ke břehu; gumové čluny, pramice, kajaky a šlapadla vytáhnout na břeh), aby nedošlo k ohrožení zdraví a života posádky a zároveň se zamezilo poškození plavidla.

2.8. Odpovědná osoba si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní nebezpečí. Půjčovna nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného plavidla. Škodu nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny na majetku půjčovny, je povinna odpovědná osoba uhradit bez prodlení.

2.9. Při nedodržování Řádu plavební bezpečnosti, Řádu půjčovny či pokynů zaměstnanců Státní plavební správy, Policie či zástupců půjčovny může být ukončen pronájem plavidla bez finančního vyrovnání.

2.10. Odpovědná osoba je povinna zabezpečit zapůjčené plavidlo a jeho vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a kontaktovat pronajímatele, dále pak předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.

2.11. V případě plavební nehody je povinen nájemce plavidla společně s provozovatelem půjčovny tuto událost nahlásit SPS.

3. Nepřípustná činnost

3.1. Není dovoleno konzumovat alkoholické nápoje během plavby. Tento zákaz platí obzvláště pro oprávněnou osobu.

3.2. Není dovoleno koupání v okruhu 50 m od mola, stejně tak používat molo k opalování a skokům do vody.

3.3. Není dovoleno najíždět s plavidly na mělčiny, plout ke břehům v místech, které jsou vyhrazeny ke koupání (značkami a bójemi), k parníkovým molům nebo ke břehům s vyhrazeným kotvením.

3.4. Je zakázáno přibližovat se plavidlům hromadné přepravy na vzdálenost menší než 30 m a křižovat jim cestu ve vzdálenosti menší než 200 m. Je také zakázáno přibližovat se k ostatním plavidlům na menší než bezpečnou vzdálenost nebo tato plavidla spojovat.

3.5. Zakazuje se plavba nebo prodlévání v úseku přehradní hráze, který je vyznačen bójemi.

3.6. S vypůjčenými plavidly se smí plout pouze od přehradní hráze po hrad Zvíkov (soutok Vltavy s Otavou), dále je plavba zakázána, pokud není se zástupcem půjčovny domluveno jinak a tato domluva je poznamenána do zápůjční smlouvy.

3.7. Je zakázáno plout za zhoršené viditelnosti, za mlhy, bouře a při prudkém nárazovém větru. Je-li posádka nucena ze závažných důvodů tento zákaz plavby porušit, potom za podmínek, že u kormidla bude držitel průkazu VMP nebo nejzkušenější člen posádky. U plachetnic budou plachty zrefovány na nejmenší možnou plochu nebo budou úplně skasány a k pohonu plavidla bude použit motor. Posádka bude v záchranných vestách na palubě plavidla.

3.8. Není dovoleno poškozovat nebo manipulovat s bójemi vyznačujícími plavební dráhu lodní dopravy nebo u nich přistávat.

3.9. Plavidla smí používat maximálně počet osob uvedený na lodi, ovládat loď/veslovat smí vždy jen jedna osoba.

3.10. Není dovoleno používat plavidla za plavby ke koupání. Dále není dovoleno z plavidel skákat do vody.

3.11. Odpovědná osoba a celá posádka plavidla jsou povinni na vyzvání kontrolních orgánů (zaměstnanců Státní plavební správy či Povodí Vltavy a nebo příslušníků Policie) se legitimovat a uposlechnout jejich pokynů.

3.12. Odpovědná osoba odpovídá za dodržování plavebních zásad a není oprávněna půjčovat plavidlo cizím osobám.

3.13. Je zakázáno přivazovat se k vegetaci a to i na místech, kde je přistání dovoleno.

3.14. Je zakázáno znečišťovat vodu a břehy Orlické přehrady (např. odhazováním odpadků).

3.15. Je zakázáno ohrožovat a omezovat ostatní plavidla a uživatele vodní hladiny, povinností je dbát zvýšené pozornosti na plavce mimo oblasti vyhražené ke koupání.